sociaal zekerheidsrecht

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

BvR Advocatuur

Wanneer kunt u zich laten bijstaan door een advocaat sociaal zekerheidsrecht? Het bestuursrecht ziet op de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken, zoals een bezwaar tegen het beëindigen van een WIA-uitkering. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Een burger kan op allerlei manieren te maken krijgen met het bestuursrecht. De overheid is niet meer weg te denken uit ons leven.

BvR Advocatuur heeft zich binnen het sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerd in het maken van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen het weigeren of intrekken van uitkeringen rondom arbeidsongeschiktheid bij het UWV oftewel de ziektewetuitkering, WIA-uitkering en Wajong-uitkering (ook wel sociale verzekeringen genoemd).

Ziektewetuitkering

Als u in loondienst bent en ziek wordt, is uw werkgever gehouden ziekengeld te voldoen. Als u geen werkgever heeft en ziek wordt, heeft u soms recht op een ziektewetuitkering, bijvoorbeeld:

  • Als u binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt, of als u een uitzendovereenkomst heeft, heeft u in sommige gevallen recht op een ziektewetuitkering.
  • Als u een WW-uitkering ontvangt en ziek wordt, heeft u na 13 weken ook recht op een ziektewetuitkering.

U kunt aanspraak maken op een ziektewetuitkering als u vanwege ziekte niet geschikt bent om uw eigen arbeid te verrichten. Eigen arbeid betekent de baan, die u als laatste had. Indien u bijvoorbeeld werkt als hovenier wordt getoetst of u dat werk nog kunt verrichten. Indien dat het geval is, heeft u dus geen recht op een ziektewetuitkering. Kunt u het werk als hovenier niet meer verrichten, maar nog wel andere functies, dan heeft u wel recht op een ziektewetuitkering.

Als u een ziektewetuitkering ontvangt, bedraagt deze 70% van het dagloon, dat is het loon dat u gemiddeld heeft ontvangen in het jaar voordat u ziek werd. Een ziektewetuitkering ontvangt u maximaal twee jaar.

Er geldt een bezwaartermijn van twee weken tegen een beslissing van het UWV dat u geen recht heeft op een ziektewetuitkering. Het is dus van belang dat u binnen deze termijn het UWV laat weten dat u het niet eens bent met dat besluit.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

WIA-uitkering

Indien u twee jaar ziekengeld bij uw werkgever heeft ontvangen dan wel twee jaar een ziektewetuitkering heeft ontvangen, vindt er een WIA-beoordeling plaats.

Om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van loonverlies. Dit betekent dat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen, dan uw laatst verdiende loon, voordat u ziek werd.

Het percentage van arbeidsongeschiktheid zegt dus niets over de mate van arbeidsongeschiktheid, maar zegt iets over het inkomensverlies tussen het loon voor ziekte en het loon dat u nog kunt verdienen met uw beperkingen.

Of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van een formule. De formule die hierbij wordt gehanteerd luidt: (maatmanloon – resterende verdiencapaciteit) / maatmanloon × 100% is het WIA percentage.

Het maatmanloon is (in de meeste gevallen) het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. De resterende verdiencapaciteit is het loon dat u nog kunt verdienen met uw beperkingen.

Indien het loonverlies lager is dan 35%, heeft u geen recht op een WIA uitkering. Bij een loonverlies 35% tot 80%, ontvangt u een WGA-uitkering, waarbij u dus nog in staat wordt geacht gedeeltelijk te kunnen werken. Bij een loonverlies van 80% – 100% , maar met een redelijke kans op herstel, valt u ook onder de WGA. Bij een loonverlies van 80%-100% met weinig of geen kans op herstel, vaak binnen een periode van vijf jaar, valt u onder de IVA oftewel een duurzame en volledige arbeidsgeschiktheidsuitkering.

Onderzoek UWV

Een verzekeringsarts van het UWV onderzoekt aan de hand van uw medisch dossier en een afspraak met u wat uw lichamelijke en psychische klachten zijn en welke beperkingen deze met zich mee brengen. De beperkingen worden opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst oftewel de FML. Ook geeft een verzekeringsarts aan of deze beperkingen tijdelijk of blijvend zullen zijn.

De arbeidsdeskundige gebruikt de FML om te bepalen welke functies u met deze beperkingen nog zou kunnen verrichten en welk inkomen u daarmee nog kunt verdienen. Dit gebeurt aan de hand van Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Dit is een database waarin 7000 voorbeelden van functies zijn opgenomen. Er dienen minimaal drie functies met drie arbeidsplaatsen beschikbaar te zijn in de database. Het middelste inkomen van deze drie functies wordt aangemerkt als uw resterende verdiencapaciteit.

Afhankelijk van uw werkverleden ontvangt u minimaal drie maanden en maximaal twee jaar een WGA-uitkering. Een WGA-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van uw dagloon oftewel uw laatstverdiende loon en vervolgens 70% van uw dagloon. Bij WGA-uitkering kan er tussentijds een herbeoordeling plaatsvinden.

Een IVA-uitkering is voor onbepaalde tijd en daarbij vindt geen tussentijds herbeoordeling plaats. Een IVA-uitkering bedraagt 75% van uw dagloon oftewel uw laatstverdiende loon.

Indien het UWV een besluit afgeeft, waarin uw WIA-aanvraag wordt afgewezen of de mate van arbeidsongeschiktheid niet juist is vastgesteld, kunt u daartegen binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het UWV bezwaar maken. Het is verstandig om u daarbij te laten bijstaan door een deskundige partij zoals BvR Advocatuur, zodat alle mogelijkheden voor bezwaar optimaal worden benut.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Wajong uitkering

U heeft recht op een Wajong uitkering als u op de dag dat u 18 jaar werd als gevolg van ziekte of gebrek duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Dat wil zeggen dat u zowel op dat moment als in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft.

Of er sprake is van arbeidsvermogen wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Een taak is het kleinste onderdeel van een functie. Bijvoorbeeld ‘stofzuigen’ als onderdeel van de functie van schoonmaker.
  • U hebt basale werknemersvaardigheden, zoals het kunnen houden aan afspraken en opdrachten van uw werkgever begrijpen en opvolgen.
  • U kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken, met hooguit één korte onderbreking voor nadere instructie.
  • U bent tenminste vier uur per dag belastbaar oftewel u bent in staat minimaal vier uur per dag te werken. Dit mag ook verspreid over de dag zijn. Dan wel tenminste twee uur per dag belastbaar, waarbij u wel het wettelijk minimum uurloon moet verdienen.

Indien aan één van voormelde criteria niet is voldaan, heeft u geen arbeidsvermogen. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige zullen dan samen beoordelen of het ontbreken van het arbeidsvermogen duurzaam is en er dus geen behandelmogelijkheden meer zijn of uitzicht op ontwikkeling van vaardigheden als gevolg waarvan in de toekomst alsnog aan alle criteria kan worden voldaan.

De Wajong-uitkering bedraagt maximaal 75% van het voor u geldende minimumloon. De Wajong-uitkering eindigt onder andere als u weer kunt werken of met pensioen gaat.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Kim

Maak een afspraak met Kim – advocaat sociaal zekerheidsrecht

Persoonlijk en vrijblijvend

Neem telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken met Kim, advocaat sociaal zekerheidsrecht. Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw mogelijkheden besproken en een inschatting gemaakt van de kansen en kosten. Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) behoort tevens tot de mogelijkheden.