Letselschade

Letselschade advocaat

BvR Advocatuur

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. De gevolgen van letselschade zijn ingrijpend en complex. Uw gezondheid is daarbij uiteraard het belangrijkste, maar indien een ander de veroorzaker is van het ongeluk, heeft u recht op een schadevergoeding. Om sterk te staan tegenover de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij is een goede letselschade advocaat belangrijk. Daarnaast kan een advocaat letselschade samen met u vaststellen wat uw schade precies is. Kim staat u op deskundige wijze bij en gaat voor het maximale resultaat.

Als de aansprakelijkheid voor de letselschade is erkend, worden de kosten van een advocaat letselschade vergoed door de aansprakelijke partij. U kunt zich dan kosteloos laten bijstaan! BvR Advocatuur werkt samen met een vaste medisch adviseur om ook op medisch vlak uw zaak zo sterk mogelijk te maken.

U kunt hierbij denken aan letsel en schade als gevolg van:

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen.

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij alle vereiste maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De werknemer geniet veel bescherming op basis van de wet. Dit betekent dat de werkgever al snel aansprakelijk kan worden geacht in geval van schade bij de werknemer. Dit is gelegen in het feit dat er sprake is van de omkeringsregel, namelijk dat de werkgever dient aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is. Dat wil zeggen dat de werkgever dan ofwel moet aantonen dat als hij alle noodzakelijke maatregelen zou hebben genomen het ongeval toch zou hebben plaatsgevonden dan wel dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de werknemer. Deze beide verweren worden niet vaak aangenomen in de rechtspraak.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
In Nederland kan in principe elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts.
Om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor een beroepsziekte ligt de lat lager. Dan is het van belang dat een aandoening en/of gezondheidsschade er niet zou zijn geweest als de werkzaamheden niet zouden zijn uitgevoerd. Beroepsziekten zijn vaak ‘gewone’ ziekten.

Voorbeelden van beroepsziekten zijn:

 • nek-, rug-, heup- en knieklachten
 • RSI
 • burn-out
 • psychische klachten door ongewenste omgangsvormen
 • PTSS (posttraumatische stressstoornis)
 • OPS (schildersziekte)
 • long- en luchtwegaandoeningen
 • huidaandoeningen
 • lawaaidoofheid
 • beroepsgebonden infectieziektenkanker (door het werk veroorzaakt)

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Een verkeersongeval

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval dat (aantoonbaar) is veroorzaakt door de andere verkeersdeelnemer, dan is deze aansprakelijk voor de door u geleden schade. Bij gemotoriseerde voertuigen is er meestal sprake van een auto- of brommerverzekering met een algemene WA-dekking, die de schade moet vergoeden. Is de veroorzaker van het verkeersongeval een ongemotoriseerde deelnemer – een fietser of voetganger – dan kan schade worden vergoed vanuit de WA-verzekering van de ongemotoriseerde deelnemer.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Een medische fout

Er is sprake van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt. Er kan ook sprake zijn van een medische fout bij het ernstig schenden van de rechten als patiënt, bijvoorbeeld als een arts u onvoldoende informeert over de risico’s van een behandeling. En u, als u van de risico’s afwist, de behandeling had geweigerd.

Daarbij is van belang dat niet iedere medische fout verwijtbaar is. Immers tijdens iedere behandeling kunnen er complicaties optreden, die niet te wijten zijn aan het handelen van de arts. Een complicatie kan wel tot een medische fout leiden wanneer er niet, niet tijdig of niet adequaat is opgetreden. Een vraag die daarbij kan worden gesteld is of een of meerdere andere artsen in dezelfde situatie hetzelfde zouden hebben gehandeld. Is dat het geval dan is er meestal geen sprake van een medische fout.

Voorbeelden van medische fouten zijn:

 • een verkeerd uitgevoerde ingreep
 • onvoldoende informatie
 • onjuiste of te late diagnose
 • niet of te laat doorverwijzen naar een specialist
 • het voorschrijven van verkeerde medicatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Aansprakelijkheid erkend en dan

Als zich een van voormelde situaties voordoet en de aansprakelijkheid wordt erkend door de aansprakelijke partij is er in veel gevallen een verzekering die de geleden schade dekt. De schade moet dan zowel juridisch als medisch gezien aantoonbaar het gevolg zijn van het ongeval. Teneinde de medische kant van de zaak zo goed mogelijk te belichten, werken wij samen met een onafhankelijk medisch adviesbureau.

Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de schadevergoeding worden vastgesteld. De schade bestaat vervolgens uit de materiële en immateriele schade.

Materiele schade zijn alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeval, zoals inkomensverlies, studievertraging, medische kosten, aanpassingen aan uw woning of voertuig, maar ook kosten die u maakt voor huishoudelijke taken of de (onderhouds)werkzaamheden in en om de woning. Tevens de kosten van rechtsbijstand vallen onder de materiële schadepost en wordt dus, na erkenning van de aansprakelijkheid, vergoed door de aansprakelijke partij.

Immateriele schadevergoeding is een vergoeding voor het leed dat u is overkomen oftewel smartengeld. Het is een vergoeding voor het tijdelijke ongemak of de blijvende beperkingen als gevolg van het ongeval. De hoogte van de immateriele schadevergoeding is dus afhankelijk van uw letsel.

Letselschadetrajecten zijn bij ernstig letsel vaak langlopende trajecten, waarbij u eigenlijk uw energie nodig heeft voor uw herstel en revalidatie. BvR Advocatuur ontzorgt u graag in deze moeilijke tijd en zal daarbij ook verzoeken om bevoorschotting van uw schade, zodat u gedurende het traject geen onnodige financiële zorgen heeft.

Kim

Maak een afspraak met Kim – advocaat letselschade

Persoonlijk en vrijblijvend

Neem telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken met Kim, advocaat letselschade. Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw mogelijkheden besproken en een inschatting gemaakt van de kansen en kosten. Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) behoort tevens tot de mogelijkheden.