Personen- en familierecht

Uw advocaat voor personen- en familierecht

BvR Advocatuur

Familierechtelijke gebeurtenissen zijn aangelegenheden, die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Bij personen- en familierecht zaken dient rekening te worden gehouden met de emotionele en zakelijke aspecten van de zaak. Het uitgangspunt is om, indien mogelijk, in overleg tot afspraken te komen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

BvR Advocatuur adviseert u graag over alle hiermee verband houdende zaken, waaronder:

Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en beëindiging samenleving

Soms loopt het leven anders dan u vooraf had gedacht. Bij een scheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of het beëindigen van de samenleving moeten vaak meer zaken worden geregeld dan u in eerste instantie denkt. Het is daarom verstandig dat u door een advocaat bij uw scheiding wordt ondersteund en geadviseerd. Een deskundige die uw belangen behartigt en objectief naar de zaken kijkt. Een advocaat is er voor u om uw scheiding op een zo goed mogelijke manier te regelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de emotionele kant van de zaak.

Allereerst kijkt een advocaat bij een scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap naar de manier waarop het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. Van belang daarbij is of er sprake is van (beperkte) gemeenschap van goederen of dat er huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, zijn opgemaakt. Indien u samenwoont, wordt er bezien of er een samenlevingsovereenkomst is waarin de onderlinge afspraken staan vermeld of dat er sprake is van eenvoudige gemeenschappen. Deze afspraken bepalen de wijze waarop de echtscheiding financieel wordt afgewikkeld. Daarbij kunnen afspraken worden gemaakt over de onder andere de volgende onderwerpen:

Ook wordt er bezien of er recht is op partneralimentatie of een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Indien u minderjarige kinderen heeft, dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld, waarin alle afspraken omtrent de kinderen worden gemaakt, waaronder het gezag, het hoofdverblijf, de zorgregeling en kinderalimentatie, maar ook zaken rondom de communicatie tussen ouders onderling.

U en uw ex-partner kunnen ieder een eigen advocaat kiezen, waarbij de communicatie over de echtscheiding via de (eigen) advocaat loopt. U kunt zich ook gezamenlijk door één advocaat laten bijstaan als de verstandhouding met uw ex-partner goed is en u denkt dat de afwikkeling van de scheiding op een harmonieuze wijze kan gebeuren.

Gezamenlijk advocaat echtscheiding

Indien BvR Advocatuur als gezamenlijke advocaat optreedt, zal in onderling overleg de volgende stukken worden besproken en opgesteld:

 • Alimentatieberekening
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan (indien van toepassing)
 • Verzoekschrift tot echtscheiding

Gedurende de gehele echtscheidingsprocedure wordt er zorg gedragen voor een goede begeleiding met als uitgangspunt een snelle afwikkeling van de echtscheidingsprocedure.

Indien u gezamenlijk een advocaat heeft, worden de kosten daarvan ook door u beiden voor de helft gedragen.

Heeft u behoefte aan meer informatie over een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of einde samenleven? Maak dan online via het contactformulier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Alimentatie

Een scheiding, ontbindingen van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van samenwonen, brengt financieel veel veranderingen met zich mee. Als u samen kinderen heeft, bent u beiden gehouden de kosten van de kinderen te dragen, dit gebeurt door middel van kinderalimentatie. Indien u gehuwd bent geweest of een geregistreerd partner, dan wordt er daarnaast ook gekeken of een van beiden nog (deels) zou moeten bijdragen in het levensonderhoud van de ander door middel van partneralimentatie. Het is dan ook belangrijk om door een advocaat te laten berekenen of er kinder- en partneralimentatie moet worden betaald.

Bij het berekenen van de alimentatie brengt de advocaat eerst de behoefte van uw kinderen en/of de minst verdienende partner in kaart of hanteert de in het verleden vastgestelde behoefte. Bij het vaststellen van de behoefte wordt gekeken naar het inkomen ten tijde van het huwelijk of samenwonen, van welke inkomen is geleefd en welk inkomen hebben de kinderen en/of partijen nodig om zoveel als mogelijk op dezelfde voet verder te leven als ten tijde van de echtscheiding, geregistreerd partnerschap of samenwoning.

De advocaat houdt bij het berekenen van de alimentatie ook rekening met de draagkracht van beiden aan de hand van het huidige inkomen. De draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en de lasten van beiden. Voorts wordt er bij kinderalimentatie ook rekening gehouden met een zorgkorting, dit is een korting voor de alimentatieplichtige ouder, voor de kosten die deze ouder maakt als de kinderen bij hem/haar verblijven een deze ouder de kosten van de kinderen (deels) in natura voldoet.

Herberekening alimentatie

Als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan is dit op basis van de wet een reden voor een herberekening. Een relevante wijziging van omstandigheden kan enerzijds gelegen zijn in duidelijke financiële wijzigingen, zoals een wijziging van het inkomen van een beiden of een wijziging van de vaste lasten van een van beiden. Het kan ook gelegen zijn in een wijziging van de omgangsregeling, een wijziging van het hoofdverblijf, de geboorte van een kind bij een van beiden of het aangaan een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap oftewel een samengesteld gezin. Wilt u weten of er in uw situatie sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden voor een herberekening, neem dan vrijblijvend contact op met BvR Advocatuur.

Vul online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Ouderlijk gezag

Indien een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben beide ouders van rechtswege het gezamenlijk gezag. Indien een kind wordt geboren, waarvan de ouders een relatie hebben c.q. samenwonen, heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. De ouders zullen gezamenlijk bij de rechtbank moeten verzoeken om de vader ook te belasten met het gezag. Het ouderlijk gezag eindigt van rechtswege als een kind 18 jaar en dus meerderjarige wordt.

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van ouders hun minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

Het ouderlijk gezag omvat tevens het verrichten van officiële handelingen namens het kind, die het kind nog niet zelf mag verrichten, zoals:

 • Het inschrijven op een opvang, basisschool of middelbare school
 • Toestemming geven voor een medische behandelingen
 • Aanvragen van een legitimatiebewijs

Het gezamenlijk ouderlijk gezag houdt ook in dat de ouder, waar het kind het hoofdverblijf heeft, niet zonder toestemming van de andere ouder mag verhuizen. Ook dienen ouders over en weer toestemming te hebben van elkaar als zij met het kind naar het buitenland willen gaan. Dit kan door middel van het formulier dat u terugvindt op Rijksoverheid.nl.

Indien er sprake is van gezamenlijk gezag bij ouders en een van beide ouders werkt niet mee aan een gezagsgerelateerde beslissing, dan kan door middel van tussenkomst van de kinderrechter om vervangende toestemming voor de desbetreffende ouder worden verzocht.

De kinderrechter kan op verzoek van de ouders of van één van hen ook bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:

 • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
 • wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is (bijvoorbeeld als een ouder structureel of meermaals niet meewerkt aan gezagsgerelateerde beslissingen, welke beslissingen wel in het belang van het kind zijn).

Heeft u een geschil met de andere ouder, dat ziet op gezagsgerelateerde beslissingen dan denkt ons team graag met u mee voor een passende oplossing.

Vul online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Hoofdverblijf en omgangsregeling

Indien ouders niet meer samenleven, zullen zij in overleg met elkaar bepalen waar een kind het hoofdverblijf heeft en dus op welk adres een kind wordt ingeschreven. Ook bij een co-ouderschap kan een kind maar op een adres worden ingeschreven. Bij het bepalen van het hoofdverblijf dienen ouders goed na te denken waar een kind het beste het hoofdverblijf kan hebben, waarbij rekening gehouden dient te worden met het feit dat een verandering van de woonomgeving (en eventueel school) en de wijziging van de mate van het contact met de andere ouder ingrijpend kan zijn voor een kind.

Financieel gezien kan een ouder het best worden ingeschreven bij de minstverdienende ouder, omdat de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt. Het kindgebonden budget wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouder waar een kind het hoofdverblijf heeft.

Als ouders niet gezamenlijk het hoofdverblijf van een kind kunnen bepalen, dan kan de rechter worden verzocht om het hoofdverblijf van een kind te bepalen. Vanaf het moment dat kinderen 12 jaar of ouder zijn, worden zij gehoord door de kinderrechter als het gaat om verzoeken die hen betreft. Als het gaat over het hoofdverblijf geldt dat kinderen van 12 jaar of ouder hun mening mogen geven, maar ofwel ouders in onderling overleg bepalen waar het hoofdverblijf van een kind is of de rechter beslist waar een kind het hoofdverblijf heeft. Een kind bepaalt dus nooit zelf waar hij/zij het hoofdverblijf heeft.

Soms kan het in het belang van een kind zijn om op enig moment het hoofdverblijf te wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing van een ouder, zodat een kind in haar eigen vertrouwde woonomgeving kan blijven wonen en op zijn/haar eigen school kan blijven.

BvR Advocatuur kan uw belangen behartigen als het gaat om het vaststellen of wijzigen van het hoofdverblijf.

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. In het geval dat het hoofdverblijf bij de ene ouder is bepaald wordt een omgangsregeling vastgesteld tussen een kind en de andere ouder. Het nakomen van een omgangsregeling is een verplichting voor beide ouders. Ook een ouder die geen gezag heeft, heeft recht op en de verplichting tot omgang met zijn/haar kind.

Het staat partijen vrij om in onderling overleg een omgangsregeling overeen te komen, waarvan zij vinden dat deze in het belang van een kind is. Het uitgangspunt is dat het in het belang van een kind is en hij/zij met beide ouders omgang c.q. contact heeft. Er zijn echter een aantal gevallen, waarbij een kinderrechter het recht op omgang ontzegt, namelijk indien:

 • omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
 • de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
 • het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
 • omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Kunt u het niet eens worden met de andere ouder over de omgang dan denkt Kim graag met u mee over de mogelijkheden, zowel in onderling overleg als bij de rechtbank, indien dat nodig mocht blijken.

Vul online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Ondertoezichtstelling

Soms zijn ouders door omstandigheden niet (volledig) in staat om de zorg over kinderen zelf te dragen of zijn hulpverlenende instanties van mening dat ouders daartoe niet in staat zijn.

In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen bij de kinderrechter. Als de Raad voor de Kinderbescherming niet overgaat tot het indienen van een verzoek tot ondertoezichtstelling zijn ook bevoegd tot het doen van het verzoek tot ondertoezichtstelling:

 • een ouder
 • degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt

Een minderjarige kan onder toezicht worden gesteld als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en;
 • ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren en;
 • verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid zullen waarmaken.

Een ondertoezichtstelling vormt een inbreuk op het recht van ouders om hun kind naar hun eigen inzicht op te voeden, gewaarborgd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De kinderrechter toetst het verzoek tot ondertoezichtstelling of de verlenging van de ondertoezichtstelling aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Ouders die het niet eens zijn met de ondertoezichtstelling kunnen daartegen verweer voeren en zich daarbij laten bijstaan door een advocaat. De kinderrechter dient in de beschikking alle belangen af te wegen en voorts aan te geven welke concrete bedreigingen er zijn.

De ondertoezichtstelling duurt een half jaar tot een jaar, maar kan op verzoek van de gezinsvoogd (telkens) met een periode van maximaal één jaar worden verlengd. De gezinsvoogd moet dan steeds aantonen dat de gronden van de maatregel nog steeds aanwezig zijn.

Wilt u verweer voeren tegen een ondertoezichtstelling of deze juist zelf aanvragen, omdat u signalen heeft dat uw kind ernstig wordt bedreigd in zijn/haar ontwikkeling, dan helpt BvR Advocatuur u daar graag bij.

Vul online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek met Kim of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Uithuisplaatsing

In sommige gevallen is de gezinsvoogd van mening dat de ouders hun kind niet meer zelf thuis kunnen verzorgen. Een gezinsvoogd kan de kinderrechter verzoeken om een kind dat onder toezicht staat (al dan niet tijdelijk) uit huis te plaatsen in de volgende twee situaties:

 • Als de gezinsvoogd van mening is dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van een kind noodzakelijk is.
 • Om onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van een kind te doen en ouders daaraan niet meewerken.

De machtiging uithuisplaatsing kan ook worden verleend op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of op verzoek van het Openbaar Ministerie met overlegging van het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

De kinderrechter kan een machtiging tot uithuisplaatsing verlenen zonder dat het college van burgemeester en wethouders een daartoe strekkend besluit heeft genomen, indien het belang van het kind dit vergt.

Een uithuisplaatsing is de meest ingrijpende beslissing over kinderen die kan worden genomen, zodat zorgvuldigheid geboden is. Er zal ook moeten worden bezien of de bedreiging in de ontwikkeling van uw kind op een minder verstrekkende wijze kunnen worden gewaarborgd.

Bent u van mening dat uw kind ten onrechte uit huis is geplaatst, gelet op de grote gevolgen daarvan voor zowel uw kind als u en wenst u daartegen verweer te voeren, dan kijkt Kim graag met u mee voor de mogelijkheden.

Vul online het contactformulier in voor een gratis kennismakingsgesprek of neem telefonisch contact op via 0412 85 77 75.

Kim

Maak een afspraak met Kim – advocaat familierecht

Persoonlijk en vrijblijvend

Neem telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken met Kim, advocaat familierecht. Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw mogelijkheden besproken en een inschatting gemaakt van de kansen en kosten. Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) behoort tevens tot de mogelijkheden.