Op 9 oktober jongstleden heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Dit houdt concreet in dat de behoefte van een kind hoger uit zal vallen, indien de alleenstaande verzorgende ouder recht heeft op kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop. Indien de alimentatieplichtige ouder voldoende draagkracht heeft, zal dat tot gevolg hebben dat de door deze ouder te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen hoger zal uitvallen. Aangezien het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop wordt opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande verzorgende ouder, valt ook het aandeel van deze ouder in de kosten van verzorging en opvoeding hoger uit.

Als gevolg van deze wijziging is het mogelijk dat de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van uw kind(eren) hoger uitvalt. Neem vrijblijvend contact op om na te gaan of dit in uw situatie ook het geval is, via telefoonnummer 0412-857775 of per email k.steenbergen@bronvanraad.nl.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.